• Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
  • VERGİ HİZMETLERİ

    Deneyimimiz ile kaliteli hizmet sağlıyoruz.

VERGİ HİZMETLERİ

  TAM TASDİK

Vergi mevzuatının doğal karmaşıklığı ve hızlı mevzuat değişiklikleri dikkate alındığında, mükellefler vergi uyuşmazlıkları ve problemlerinden kaçınmak amacıyla matrahlarının ve beyanlarının kanuna uygun olduğundan emin olmak isterler. Corpus Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak, vergi denetimi ve tasdik hizmetlerimiz, sizlerin vergi kanunları ile uyum konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.
Corpus Denetimde “Tam Tasdik” ;
- Düzenli aralıklarla yapılan denetim ziyaretlerinde, kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
- Denetim esnasında tespit edilen hataların raporlanması, düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
- Mali tabloların analiz ve yorumlanması,
- Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının hesaplanması,
- Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi gibi hizmetleri içermektedir.
 
 
 KDV İADESİ DANIŞMANLIĞI

Harcama kalemlerinde ilk sırada yer alan KDV şirketler açısından nakit akış ve maliyetlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtildiği üzere; mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, uluslararası taşımacılık, dahilde işleme izin belgesi kapsamında KDV’nin tecil-terkini, indirimli oran dolayısıyla ve kanunda belirtilen diğer iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade konularında ihtiyaç duyulan planlamanın yapılması ve gerekli süreçlerin yürütülmesi uzman ekibimizle sağlanmaktadır.
KDV iadesi, bir nevi nakit yönetimidir. Corpus olarak, KDV iadelerinizin en hızlı ve sağlıklı şekilde alınması konusunda ekibimizle birlikte gerekli çalışmaları yapmaktayız.
 
 VERGİ DANIŞMANLIĞI
Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür.
Corpus denetimde “Vergi Danışmanlığı” ;
- Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
- Vergi stopajı,
- Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
- Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
- Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları
- Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
- Özellikli konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
- Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulmasını içermektedir.

 TRANSFER FİYATLANDIRMASI
Transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir.
Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde Genel Rapor, Ülke Bazlı Rapor ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu" doldurmaları gerekmektedir.
Corpus denetimde “Transfer Fiyatlandırması” ;
- Raporlama yükümlüğü çerçevesinde firma özelinde raporların hazırlanması,
- Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi,
- Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun" doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
- Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinı içermektedir.
 
 ULUSLARARASI VERGİ DANIŞMANLIĞI
Gerek yurt dışı yatırımcıların Türkiye’ye, gerekse Türk yatırımcıların yurtdışına yaptıkları sınır ötesi her tür yatırım işlemlerinde ekibimiz, ilgili ülkelerdeki uluslararası vergi uzmanları ile işbirliği içerisinde proje ekipleriyle bir araya gelerek iş süreçlerinin en hızlı şekilde ilerlemesini sağlar.
Corpus denetimde “Uluslararası Vergi Danışmanlığı” ;
- Türkiye'de ve yurt dışında holdingleşme,
- İş ortaklığı ve varlık/iş transferleri yapılandırmaları,
- Modellerin kurulması sırasında finansman yapılarının vergisel açıdan değerlendirilmesi ve uygun yapının kurulması aşamasında destek verilmesi,
- Sınır ötesi yapılan her türlü ödemelerin mevzuata uygun şekilde yapılandırılması ve analizi,
- Tüm yapılandırma işlemlerine bağlı hukuki altyapının kurulmasına destek verilmesi,
 
 YATIRIM TEŞVİKLERİ
Yatırım teşvik uygulamaları uzun yıllardır devlet tarafından firmaların yatırımlarını şekillendirmesi için önemlilik arz etmektedir. Devletin kalkınma planları kapsamında işletmelerin teşvik sistemlerinin belirlenmesi, belirli hedeflerin yakalanması adına günümüze kadar da çeşitli teşvik araçları kullanılmaktadır. Bu sebeple, yatırım teşvik uygulamaları devlet ve şirketler açısından ekonomik açıdan önemli hale gelmektedir.
Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:
- AR-GE indirimi
- Teknokent destekleri
- Sersebt bölge teşvikleri
- KDV istisnası,
- İndirimli Kurumlar Vergisi,
- Gelir Vergisi stopajı desteği,
- Sigorta primi işveren hissesi desteği,
- Yatırım yeri tahsisi,
- Faiz desteği,
- KDV iadesi,
- Sigorta primi desteği
Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek vermekteyiz.
 
 VERGİ İNCELEMELERİ VE VERGİ DAVALARI
Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları itinayla yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçleri yaşayan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır.
Corpus denetimde “Vergi İncelemeleri ve Davalarına İlişkin Hizmetlerimiz” ;
- Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,
- Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
- Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,
- Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,
- Vergi davaları,
- Vergi hukuku danışmanlığı,
- Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,
- Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,
- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 
 DUE DILIGENCE (İNCELEME-DURUM TESPİT)
Şirket birleşme ve devralmaları ekonomik açıdan hacimli işlemlerdir. Alıcı bakımından karar verilmesi çok kolay olmayan bir süreci de beraberinde getirmektedir. Bu noktada due diligence kavramı ortaya çıkmaktadır. Due diligence, hedef şirketin vergisel, hukuki ve finansal bakımdan durumunun net olarak ortaya çıkarılması amacıyla yapılan bir çalışmadır.


Şirketinizin mevcut durumunu ve potansiyelini gözden geçirmek veya şirketler için yatırım yapmak istiyorsanız risk ve fayda değerlendirmelerimizle müşterilerimize yardımcı olmaktayız.